Актуално

Обява на ОСЗ Димитровград

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието и храните    Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград       О Б Я В А   В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи…

ОБЯВЛЕНИЕ №496/ 08.09.2015г.

                                                                              ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15  тел. :0391/ 68-265…

ОБЯВЛЕНИЕ №494/ 07.09.2015г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 07.09.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2830#1/16.07.2015г

заповед №РД-06-1519

З А П О В Е Д   № РД-06-1519   Димитровград .01.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3439/26.08.2015г. от Сталю Тонев Сталев,наследник на Тоню Сталев Димов,собственик по нот.акт №125/1984г. на УПИ ХVІ-11 в кв.2 по плана на с.Добрич,одобрен със заповеди №123/1968г. и №РД-06-568/2014г., с искане за допущане   …

ЗАПОВЕД № РД-06-1517

З А П О В Е Д   № РД-06-1517   Димитровград .01.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3446/27.08.2015г. от Петра Маринова Георгиева,наследник на Велчо Петров Георгиев,собственик по нот.акт №25/1972г. на УПИ VІ-51 в кв.18 по плана на с.Бряст,одобрен със заповеди №86 и 87/1940г., 1045/1957г.,1036/1958г.,№249/1967г. и №26/1972г., с…

заповед № РД-06-1508

З А П О В Е Д   № РД-06-1508   Димитровград .01.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3394/24.08.2015г. от Бончо Добрев Колев  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149015 ,местност „Голта чука” по КВС за землище с.Крепост ,представляващ земеделска  територия с н.т.п. „нива” с предназначение „За…

ОБЯВЛЕНИЕ 476

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 476 /31.08.2015год.                                                 К О Н С…

ОБЯВЛЕНИЕ № 475

ОБЯВЛЕНИЕ  № 475/28.08.2015г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ     Днес, 28.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2423#3/04.08.2015г. заповед № РД-06-1358/04.08.2015г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ X-713       в кв. 55…

обявление №474

ОБЯВЛЕНИЕ  № 474/27.08.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                               Днес, 27.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2053#3/03.08.2015г. заповед № РД-06-1354/31.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ V-6445…