Актуално

oбявление №18

ОБЯВЛЕНИЕ  № 18 / 12.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                               Днес 12.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3829#2/14.12.2015 год. заповед №РД-06-2119/11.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация  на…

oбявление №13

ОБЯВЛЕНИЕ  № 13/06.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 06.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4778#1/07.12.2015г. Проект                    за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 в кв. 181 по плана на Димитровград, представляващ имоти с идентификатори 21052.1015.486 и 21052.1015.485…

oбявление №12

ОБЯВЛЕНИЕ  № 12/06.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ             Днес, 06.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4472#1/04.12.2015г. Проект  за изменение на ПУП – План за регулация, при което УПИ VІІІ-1759 се разделя  и за общински имот с идентификатор 21052.1012.23 се обособява…

oбявление №5

ОБЯВЛЕНИЕ  № 5 / 06.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 06.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4835#1/10.12.2015г.  проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ ІІ-5, кв.2 по плана на с.Здравец, с който е предвидено изменение на…

oбявление №11

ОБЯВЛЕНИЕ  № 11/06.01.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 06.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол    по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4261#1/04.12.2015г. заповед    № РД-06-2063/02.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект   за изменение на ПУП за имот №…

обявление №3

ОБЯВЛЕНИЕ  № 3 / 06.01.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 06.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-961#3/08.12.2015г. заповед №РД-06-2080/07.12.2015г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за допълване на кадастралния план на с.Странско с нови поземлени имоти №№553 и 554,…

oбявление №10

ОБЯВЛЕНИЕ  № 10/06.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                               Днес, 06.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3742#5/09.12.2015г. заповед   № РД-06-2079/07.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект  за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І,…

обявление №4

ОБЯВЛЕНИЕ  № 4 / 06.01.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес 06.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4823#1/10.12.2015г.  проект за ПУП – План за регулация на УПИ VІІ-319, кв.27 по плана на с.Добрич,…

РЕШЕНИЕ №62 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №62 От 17. 12. 2015 г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И: 1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава разрешение …

РЕШЕНИЕ №61 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №61 От 17. 12. 2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш И: 1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава разрешение  за откриване…