Актуално

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

    О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г.     Със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на…

ЗАПОВЕД №РД-06-170

З А П О В Е Д № РД-06-170 Димитровград .29.01.2016г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-228/26.01.2016г. от Неделина Живкова Апостолова и Стойчо Димитров Стоянов, наследници на Стойчо Богданов Делчев,съсобственици на неурегулиран поземлен имот  пл.№ 1862 в кв.92 по плана на Димитровград ,одобрен със заповеди № 531/1996г.,…

заповед №РД-06-169

З А П О В Е Д № РД-06-169 Димитровград .29.01.2016г.          В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-241/27.01.2016г. от Тонка Станчева Стойчева,наследник на Станчо Стойков Тилев, собственик по нот.акт №9/1993г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ V-28, УПИ VІ-28 в кв.10 и УПИ ІІ-28 и УПИ ІХ-28…

заповед №РД-06-156

З А П О В Е Д № РД-06-156 Димитровград .26.01.2016г.           В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-192/22.01.2016г. от Янка Хубенова Пенева,собственик по нот.акт №52/1989г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХІІ-377 кв.47 по плана на с.Добрич, одобрен със заповеди №123/1968г. и 299/1975г. , с искане…

oбявление №45

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 45/22.01.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 22.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#3/21.12.2015г. заповед № РД-06-2147/17.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград                   за одобряване допълването на кадастралната основа на имот…

обявление №44

ОБЯВЛЕНИЕ  № 44 / 22.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ       Днес 22.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-33-5010#1/23.12.2015г. процедура за одобряване  проект за изменение на  ПУП-План за регулация, с който урегулиран поземлен имот УПИ І-370 в кв.48 по плана на…

обявление №39

ОБЯВЛЕНИЕ  № 39/21.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 21.01.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4778#4/28.12.2015г. Проект                    за изменение на ПУП – План за застрояване на новообразувани УПИ XI-6445 и                 УПИ XII-6445, във връзка със заведената процедура за одобряване на Проект                     за…

oбявление №19

ОБЯВЛЕНИЕ  № 19 / 12.01.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                              Днес 12.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4279#2/14.12.2015 год. заповед №РД-06-2118/11.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация  на кв.34…