Актуално

заповед № РД-06-1434

З А П О В Е Д   № РД-06-1434   Димитровград .18.08.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3291/17.08.2015г. от Павлина Златомирова Йорданова,собственик по нот.акт №38/2015г. на част от урегулиран поземлен имот  УПИ Х-412 в кв. 55 по плана на с.Крепост, одобрен със заповеди №2178/1990г. и №РД-06-1749/2014г.,…

обявление №446

ОБЯВЛЕНИЕ  № 446/18.08.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 18.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол                     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1858#6/22.07.2015г. заповед                            № РД-06-1243/20.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект                 за изменение на ПУП…

заповед №РД-06-1417

З А П О В Е Д № РД-06-1417 Димитровград .14.08.2015 г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3223/11.08.2015г. от Дянко Ангелов Милев,съсобственик по нот.акт №28/2014г. на урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-69 в кв. 11 по плана на с.Странско, одобрен със заповед №186/1973г., с искане за допущане   …

zapowed RD-06-1416

З А П О В Е Д № РД-06-1416 Димитровград .13.08.2015г.         В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3181/10.08.2015г. от „Е.Г.-Димитровград” ООД ,наемател по договор с „Мирена” ЕООД Димитровград   на самостоятелен обект ,представляващ партерен етаж на четириетажна масивна сграда, намираща се в кв.56 ,отреден „За КЖС,културен дом,…

Заповеди с номера от 313 до 339 на ОД "Земеделие" за сключването на споразумения в землищата на община Димитровград

uploads/MyDocuments/zapoved-313-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-314-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-315-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-316-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-317-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-318-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-319-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-320-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-321-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-322-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-323-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-324-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-325-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-326-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-327-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-328-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-329-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-330-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-331-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-332-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-333-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-334-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-335-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-336-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-337-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-338-05082015.jpg uploads/MyDocuments/zapoved-339-05082015.jpg  

заповед РД-06-1405

З А П О В Е Д № РД-06-1405 Димитровград .12.08.2015г. В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3183/10.08.2015г. от Кристиана Христова Василева  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149014 ,представляващ урбанизирана територия с предназначение „За Автоборса” съгласно одобрен със заповед № 1186/2007г. на Кмета на Община Димитровград ПУП План…

Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1397   Димитровград 11.08.2015 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и…

заповед №РД-06-1395

З А П О В Е Д   № РД-06-1395   Димитровград ,11.08.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3170/07.08.2015г. от Вълчо Иванов Вълчев,собственик по нот.акт №38/1993г. на  съседни урегулирани поземлени имоти  УПИ ІІ-204 и УПИ ІІІ-204 в кв. 29 по плана на с.Върбица, одобрен със заповед №937/1989г.,…