Актуално

заповед №РД-06-275

З А П О В Е Д          № РД-06-275.......... Димитровград -17.02.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-589/16.02.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в…

заповед №РД-06-238

З А П О В Е Д          № РД-06-238......... Димитровград ..16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-518/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение…

заповед №РД-06-237

З А П О В Е Д           № РД-06-237.........   Димитровград /16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-520/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 103 / 11.02.2015г

ОБЯВЛЕНИЕ  № 103 / 11.02.2015г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес 11.02.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-18#1/07.01.2015г. процедура за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ…

заповед №РД-06-129

З А П О В Е Д             № РД-06.-129.........   Димитровград..23.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-164/16.01.2015г. от Василка Йорданова Дзанетани,наследник на Иван Кръстев Демирев,собственик по разписен лист на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-603  в кв.68 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. ,…

Подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.

З  А  П  О  В  Е  Д №  РД-06-1584  Димитровград, 13.10.2014г.            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА,  в изпълнение на чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия, с цел подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.,…

График на работа на детски заведения за Коледа и Нова година

СПИСЪК   НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ  В  ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД И ПЕРИОД НА ЗАТВАРЯНЕ ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА     1. ЦДГ №1 включва:    1. „Звънче”-ул. „Вл. Поптомов”, № 8  2. „Йорданка Чанкова”-ул.”Вл. Поптомов”, № 4  3. „Роза”- ул. „Хр. Г. Данов”, №14 Затворена от 23.12. 2013г. до 01.01. 2014г.…