Актуално

заповед РД-06-875

заповед РД-06-875uploads/posts/rd-06-875-ot-08062016g.pdf

Съобщение за басейн Меричлери по чл.30 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите

                                            С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   На основание чл.43 от Закона за концесиите и чл.30 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите във…

обявление №274

ОБЯВЛЕНИЕ  № 274 / 06.06.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 06.06.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3041#5/04.05.2016 год. заповед №РД-06-594/25.04.2016г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  /ПУП…

ОБЯВЛЕНИЕ №273

ОБЯВЛЕНИЕ  № 273 / 06.06.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 06.06.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-316#3/04.05.2016 год. заповед №РД-06-590/25.04.2016г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ VІІ-34, кв.3 по…