Актуално

обявление №173

ОБЯВЛЕНИЕ  № 173 / 31.03.2016г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 31.03.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-5010#3/26.02.2016г. заповед №РД-06-275/25.02.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на проект за изменение на ПУП – План за регулация…

обявление №172

ОБЯВЛЕНИЕ  № 172 / 31.03.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ Днес 31.03.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-647#1/29.02.2016г.  проект за ПУП – План за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ ІV-77 в кв.2 по плана на с.Великан, с който  след геодезическо заснемане се…

ОБЯВЛЕНИЕ №155

ОБЯВЛЕНИЕ  № 155 / 29.03. 2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 29.03.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4823#3/25.02.2016год. заповед №РД-06-277/25.02.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ VІІ-319, кв.27…

РЕШЕНИЕ №178 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 178 От 25.02.2016 г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш И:               1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава разрешение…

РЕШЕНИЕ №177на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 177 От 25.02.2016 г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш И:   1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава разрешение…

РЕШЕНИЕ №176 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 176 От 25.02.2016 г. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш И:   1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава разрешение на „Теленор България…