Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №199

ОБЯВЛЕНИЕ  № 199/18.04.2016г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 18.04.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-861#1/17.03.2016г. преписка за одобряване на Проект за ПУП – План за застрояване ведно                  с Парцеларни планове и Устройствени схеми за външни „Пътна”, „Ел.” и „В…

ОБЯВЛЕНИЕ №181

            ОБЯВЛЕНИЕ  № 181 / 11.04.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ             Днес 11.04.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-750#1/10.03.2016г.  проект за  изменение на  ПУП-План за регулация   на  УПИ V-28, УПИ VІ-28 в кв.10 и…

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите "Нит Божилов" ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), в изпълнение на Решение №101/26.01.2012 г. на Общински съвет Димитровград и постъпило в…

ЗАПОВЕД №РД-06-502

ЗАПОВЕД №РД-06-502uploads/posts/rd-06-502-ot-04042016g.pdf