Актуално

ЗАПОВЕД №РД-06-1551

ЗАПОВЕД №РД-06-1551uploads/posts/rd-06-1551-ot-21102016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1542

ЗАПОВЕД №РД-06-1542uploads/posts/rd-06-1542-ot-20102016g.pdf

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ във връзка със заповед № РД-06-1299/02.09.2016год.

  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 21.10.2016год.в Община Димитровград се състави настоящия…

ОБЯВЛЕНИЕ №495

ОБЯВЛЕНИЕ  № 495 / 17.10.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 17.10.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2291#2/14.09.2016г. заповед №РД-06-1359/13.09.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ ХІV-76 в кв.14 по плана на…

ОБЯВЛЕНИЕ №494

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 494 / 17.10.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 17.10.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2277#2/12.09.2016г. заповед №РД-06-1336/10.09.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ ІІ-18, УПИ ІХ-8 и І-8…

ЗАПОВЕД №РД-06-1530

ЗАПОВЕД №РД-06-1530uploads/posts/rd-06-1530-ot-17102016g.pdf