Актуално

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУПО

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА  Общ устройствен план и Доклад за Екологична оценка на Община Димитровград    Община Димитровград уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен план (ОУП) на Община Димитровград с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към разработките на плана и доклада.…

съобщение за Обществен достъп относно провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Димитровград

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Димитровград, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 2 юли 2004г.) 1. Информация за възложителя: Община Димитровград, град…

Заповед РД-13-88

Заповед РД-13-88uploads/posts/zapowed-rd-13-88oblast1.pdf

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУПО

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   Община Димитровград уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен правилник (ОУП) на Община Димитровград с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към разработките на плана и доклада. Общественото обсъждане на ОУПО Димитровград ще се проведе на…

ОБЯВЛЕНИЕ №507

ОБЯВЛЕНИЕ  № 507 / 24.10.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 24.10.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2647#2/12.09.2016 год. заповед №РД-06-1329/10.09.2016г. на Кмета на Община Димитровград за допълване кадастралната основа и одобряване проект на Подробен устройствен план-План за застрояване, във връзка…