Актуално

Обявление по чл.25 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на части от имот в с.Крепост

О Б Я В Л Е Н И Е          На основание чл.25 от Закона за общинската собственост Община Димитровград уведомява собствениците на урегулирани поземлени имоти имоти в кв.28 на с.Крепост - УПИ Х-353, УПИ ХІ-353, УПИ ХХІV-369, УПИ ХХІІІ-369, УПИ ХІІІ-367, УПИ ХІV-366  , УПИ ХV-365 в кв.28 по…

ЗАПОВЕД №РД-06-1872

ЗАПОВЕД №РД-06-1872uploads/posts/rd-06-1872-ot-06122016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1857

ЗАПОВЕД №РД-06-1857uploads/posts/rd-06-1857-ot-05122016g-za-udalzhavane-na-sroka.pdf

oбявление №576

ОБЯВЛЕНИЕ  № 576/02.12.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ    Днес, 02.12.2016г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол   за следното :        -с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-861#7/19.10.2016г. е обявена заповед       № РД-06-1531/18.10.2016г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 039045,…

обявление №575

ОБЯВЛЕНИЕ  № 575 / 02.12.2016г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ           Днес 02.12.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2209#3/07.11.2016г. заповед №РД-06-1645/03.11.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване проект на Подробен устройствен план - план за застрояване, ведно с  устройствена…

Заповед №РД-06-1779

Заповед №РД-06-1779uploads/posts/rd-06-1779-ot-25112016g.pdf