Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №57

 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg О Б Я В Л Е Н И Е № 57 / 03.02.2017год. К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л      Днес 03.02.2017год. в Община Димитровград се…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград   Община ДИМИТРОВГРАД уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат…

ЗАПОВЕД №РД-06-123

ЗАПОВЕД №РД-06-123uploads/posts/rd-06-123-ot-02022017g.pdf

ЗАПОВЕД № РД-06-125

ЗАПОВЕД  № РД-06-125uploads/posts/rd-06-125-ot-02022017g-po-chl-150.pdf

Заповед №РД-06-122

Заповед №РД-06-122uploads/posts/rd-06-122-ot-02022017g.pdf

ОБЯВЛЕНИЕ №49

ОБЯВЛЕНИЕ  № 49 / 02.02.2017г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                              Днес  02.02.2017год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-19#1/06.01.2017год. открита процедура за изменение на ПУП - План за регулация,  с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот от ПИ пл.№401 в кв.25 по…