Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ / 09.02.2016

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е                                                             …

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД СЪОБЩАВА , ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ГАЗОПРОВОДА ,,ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”, ЗАПОЧВА ОТ 04.02.2015 г. В КАСАТА НА ОБЩИНАТА, НА VIII-ми ЕТАЖ.

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

    О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г.     Със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на…

ЗАПОВЕД №РД-06-170

З А П О В Е Д № РД-06-170 Димитровград .29.01.2016г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-228/26.01.2016г. от Неделина Живкова Апостолова и Стойчо Димитров Стоянов, наследници на Стойчо Богданов Делчев,съсобственици на неурегулиран поземлен имот  пл.№ 1862 в кв.92 по плана на Димитровград ,одобрен със заповеди № 531/1996г.,…

заповед №РД-06-169

З А П О В Е Д № РД-06-169 Димитровград .29.01.2016г.          В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-241/27.01.2016г. от Тонка Станчева Стойчева,наследник на Станчо Стойков Тилев, собственик по нот.акт №9/1993г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ V-28, УПИ VІ-28 в кв.10 и УПИ ІІ-28 и УПИ ІХ-28…