Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №48

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400, Димитровград,   бул.”Г.С.Раковски” №15 e-mail: [email protected]   О Б Я В Л Е Н И Е № 48  /01.02.2017г.       Отдел “Устройство на територията , Кадастър и Регулация “ при Община Димитровград  на основание чл. 128 ал. 2 и 3  от Закона за устройство на територията…

обявление №47

 ОБЯВЛЕНИЕ  № 47 / 01.02.2017г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ     Днес 01.02.2017г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-20#1/05.01.2017г. процедура за одобрение  проект на Подробен устройствен план-План за регулация за ПИ №012034 по КВС с.Добрич, във връзка с провеждане на процедура  по преотреждане на…

обявление №19

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е №19 К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 13.01.2017год. в Община Димитровград се състави настоящия…

обявление №5

ОБЯВЛЕНИЕ  № 5/06.01.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 06.01.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3101#6/08.12.2016г. заповед № РД-06-1872/06.12.2016г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП…

обявление №2

ОБЯВЛЕНИЕ  № 2  / 03.01.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                              Днес 03.01.2017год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4315#1/07.12.2016 год. проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ ІІІ-121 в кв.28 по плана на с.Бряст, с който  след геодезическо…

обявление №1

ОБЯВЛЕНИЕ  № 1/03.01.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                            Днес, 03.01.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол      по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4151#1/07.12.2016г. преписка    за одобряване на Проект на ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1.103 в местност…