Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №367

ОБЯВЛЕНИЕ  № 367 / 28.07.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ      Днес 28.07.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2209#1/05.07.2016г. процедура за одобряване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване ведно с  устройствена схема за външна Ел  връзка,  с провеждане на процедура…

обявление

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л    Днес 20.7.2016год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg О Б Я В Л Е Н И Е                                                              …

ОБЯВЛЕНИЕ №355

ОБЯВЛЕНИЕ  № 355 / 18.07.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ      Днес 18.07.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-647#3/16.06.2016г. заповед №РД-06-892/15.06.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІV-77 в кв.2 по…