Актуално

Протокол №8 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Горски извор - 2017

П Р О Т О К ОЛ   №8                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на…

Протокол №7 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ -гр.Меричлери - 2017

П Р О Т О К ОЛ   №7                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на…

Протокол №5 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Светлина - 2017

  П Р О Т О К ОЛ   №5                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт…

Протокол №4 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Странско- 2017

П Р О Т О К ОЛ   №4                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на…

Протокол №3 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Бряст - 2017

П Р О Т О К ОЛ   №3                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община…

Протокол №2 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Върбица - 2017

П Р О Т О К ОЛ   №2                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на…

Протокол №1 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Голямо Асеново - 2017

П Р О Т О К ОЛ   №1                 Днес 11.04.2017 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-547/11.04.2017г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на…

oбявление

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД О Б Я В Л Е Н И Е                                         К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л  …