Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 233 / 14.06.2017 г.

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg     О Б Я В Л Е Н И Е  №  233 / 14.6.2017год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 14.6.2017год. в Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № 232

ОБЯВЛЕНИЕ  № 232 / 14.06.2017г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 14.06.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-319#2/17.05.2017г. заповед №РД-06-670/09.05.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване  проект за  изменение на  ПУП-План за регулация,   за урегулирани поземлени имоти УПИ VІ-92 и…

ОБЯВЛЕНИЕ №229

 ОБЯВЛЕНИЕ  № 229/08.06.2017г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                                Днес, 08.06.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-388#5/11.05.2017г. заповед                      № РД-06-679/10.05.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект         за изменение на ПУП – План за регулация…

График за затваряне на детските градини в Община Димитровград през периода 03.07. – 31.08.2017г

Г Р А Ф И К   за затваряне на детските градини в община Димитровград  през периода 03.07. – 31.08.2017г.     № по ред Наименование на детската градина Адрес на детската градина Месец /период на работа и затваряне/ Брой дежурни групи 1. ДГ № 1 -  „Звънче”, „Роза”, „Й.Чанкова”…

Заповед №РД-06-856

Заповед №РД-06-856uploads/posts/rd-06-856-ot-05062017g-po-chl-150.pdf

Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите за „Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации” в землището на с.Крепост

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД (съгласно чл.62а ал.2 от Закона за водите) В Общинска администрация Димитровград  постъпи Заявление за откриване на процедура за издаване разрешително за ползване на воден обект  – Бетонен отводнителен канал  в  имот №000368  и бетонен отводнителен канал в имот №000370 в землището на с.Крепост, общинска собственост. Цел…