Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №250 ОТ 26.06.2017Г

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg       О Б Я В Л Е Н И Е  № 250/26.06.2017год.                           К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес: 26.06.2017год. в Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № 242 / 21.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 242/21.06.2017г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 21.06.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-906#2/22.05.2017г. заповед № РД-06-765/18.05.2017г. на Кмета на Община Димитровград                      за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ VI-590 в…