Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №477

ОБЯВЛЕНИЕ  № 477 / 06.10.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ      Днес 06.10.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2652#2/10.09.2016г. заповед №РД-06-1328/10.09.2016г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за ПУП – П3 на поземлен имот № 004272, местност „Лозята”, с…

ОБЯВЛЕНИЕ №473

ОБЯВЛЕНИЕ  № 473 / 03.10.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 03.10.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1807#3/02.09.2016г. заповед №РД-06-1286/01.09.2016г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект, изработен от лицензиран геодезист за допълване и поправка на кадастрален план на с.Голямо…

„Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград”

Във връзка със сключено Допълнително споразумение №1 към Договор BG05FMOP001-3.002-0033-C01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград” дейностите по предоставяне на топъл обяд се удължават от месец октомври 2016 г. до месец април 2017 г. и обхващат 116 потребители. Списъците с одобрени, резерви  и отпаднали лица по проекта: Одобрени кандидати Резерви Отпаднали Домашен…

ЗАПОВЕД №РД-06-1414

ЗАПОВЕД №РД-06-1414uploads/posts/rd-06-1414-ot-28092016g.pdf

ОБЯВЛЕНИЕ №467

ОБЯВЛЕНИЕ  № 467 / 28.09.2016г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.09.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2996#1/29.08.2016г. процедура за  одобряване  проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ ІХ-487 в кв.45 по плана на с.Добрич,с който вътрешните регулационни линии са…