Актуално

заповед РД-06-1405

З А П О В Е Д № РД-06-1405 Димитровград .12.08.2015г. В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3183/10.08.2015г. от Кристиана Христова Василева  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149014 ,представляващ урбанизирана територия с предназначение „За Автоборса” съгласно одобрен със заповед № 1186/2007г. на Кмета на Община Димитровград ПУП План…

Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1397   Димитровград 11.08.2015 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и…

заповед №РД-06-1395

З А П О В Е Д   № РД-06-1395   Димитровград ,11.08.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3170/07.08.2015г. от Вълчо Иванов Вълчев,собственик по нот.акт №38/1993г. на  съседни урегулирани поземлени имоти  УПИ ІІ-204 и УПИ ІІІ-204 в кв. 29 по плана на с.Върбица, одобрен със заповед №937/1989г.,…

заповед №РД-06-1393

З А П О В Е Д   № РД-06-1393   Димитровград 11.08.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3162/07.08.2015г. от Господин Стефчов Симеонов,собственик по нот.акт №107/2014г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІІ-138 в кв. 33 по плана на с.Бряст, одобрен със заповеди №86 и 87/1940г., с искане…

заповед РД-06-1380

З А П О В Е Д № РД-06-1380 Димитровград , 07.08.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3106/04.08.2015г. от Павлина Бинева Пенева,собственик по нот.актове №10/2012г. и 6/2013г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-96 в кв. 3 по плана на с.Черногорово, одобрен със заповеди №2177/1990г.,394/2004г. и 866/2004г., с…

ЗАПОВЕД № РД-06-1371

З А П О В Е Д № РД-06- 1371 Димитровград ....06.08.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3093/04.08.2015г. от Иван Желев Енев,собственик по нот.акт №63/1998г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ V-389  в кв.50 по плана на с.Върбица, одобрен със заповед №937/1989г., с искане за допущане    изработването…

заповед №РД-06-1367

 З А П О В Е Д № РД-06-1367 Димитровград .05.08.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3080/03.08.2015г. от Гергана Дякова Николова и Мариян Атанасов Желязков, наследници на братя Иванови Георгиеви, собственици по разписен лист  на УПИ VІІ-47 в кв.10 по плана на с.Здравец,  с искане за…

ЗАПОВЕД № РД-06-1366

З А П О В Е Д № РД-06-1366 Димитровград .05.08.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3086/03.08.2015г. от Любка Стоянова Симеонова от .с.Сталево, собственик  по нот.акт № 63/2010г.  на сграда-краварник в поземлен имот № 000499,намиращ се в територията на бивш стопански двор по плана на с.Сталево ,одобрен…

заповед №РД-06-1329

З А П О В Е Д № РД-06-1329 Димитровград 30.07.2015г.          В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-3020/28.07.2015г. от Славка Вълева Тодорова ,съсобственик по нот.акт № 179/2002г. на неурегулиран поземлен имот пл.№ 1887,попадащ в УПИ І „За КЖС,търговия и трафопост” в кв.118 по плана на Димитровград,одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ №417

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 417/29.07.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                              Днес, 29.07.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2535#1/23.06.2015г. преписка за одобряване на Проект за ПУП – План за регулация на поземлен имот    с идентификатор 21052.1008.204 в местност „Черничева махала” кв.”Марийно”            по…