Актуално

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на складова база – „М