Актуално

П Р О Т О К О Л №2 за разпределение на пасища в с.Длъгнево

                                                                                                 Одобрявам: /п/…………………                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П…

П Р О Т О К О Л №1 за разпределение на пасища в гр.Меричлери

                                                                                                   Одобрявам: /п/  …………                                                                                                                                                                                                                   ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   №1                                                                                                    Одобрявам: …………                                                                                                                                                                                                                   ИВО ДИМОВ  /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   №1                …

ЗАПОВЕД №РД-06-657

З А П О В Е Д              № РД-06 -657.........   Димитровград 06.04.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-1160/01.04.2015г. от Камелия Борисова Димитрова,собственик на сграда в общински   урегулиран поземлен имот  УПИ VІІІ,отреден „За Културен дом и търговия”  в кв.38 по плана на Димитровград, одобрен със…

заповед № РД-06-655

З А П О В Е Д              № РД-06-655.........   Димитровград .06.04.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-1072/23.03.2015г. от „ЗКИ –Волта” Димитровград,собственик на поземлени имоти с идентификатори 21052.1012.119 и 21052.340.26 по кадастралната карта на Димитровград, идентични с бивши имоти №№612 и 616 по КВС на Димитровград,…

обявление №206

ОБЯВЛЕНИЕ  № 206 / 31.03.2015г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 31.01.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-687#1/26.02.2015г. процедура за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на…

обявление №197

О Б Я В Л Е Н И Е №  197 / 27.03.2015год.                                                                       К О Н…

заповед РД-06-559

З А П О В Е Д         № РД-06-559......... Димитровград .25.03.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-916/17.03.2015г. от Хашар Велиев Смаилов,собственик по нот.акт №34/1996г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХV-841,842  в кв.81 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. , с…

ЗАПОВЕД РД-06-532

З А П О В Е Д            № РД-06 -532......... Димитровград .24.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-914/17.03.2015г. от Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, с искане за  допущане изработване на…

обявление №169

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/18.03.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 18.03.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#1/23.02.2015г. Проект                      за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 и УПИ X-6445, представляващи имоти с идентификатори 21052.1015.2233 и 21052.1015.2234 по Кадастрална карта…