Актуално

заповед №РД-06-1301

З А П О В Е Д   № РД - 06 - 1301   Димитровград ...24.07.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2942/22.07.2015г. от Ангел Георгиев Ангелов,собственик по нот.акт 137/1994г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ Х-781 и ІХ-781  в кв.67 по плана на с.Горски Извор, одобрен със…

П Р О Т О К О Л №11 за разпределение на пасища в с.Странско

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №10 за разпределение на пасища в с.Сталево

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №9 за разпределение на пасища в гр.Меричлери

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №8 за разпределение на пасища в с.Здравец

Одобрявам:……п………                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   № 8                 Днес 14.07.2015 год. комисия, определена със Заповед №РД-06-1209/14.07.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора Стоянова – Директор…

П Р О Т О К О Л №7 за разпределение на пасища в с.Долно Белево

                                                                                                 Одобрявам:………п……                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №6 за разпределение на пасища в с.Длъгнево

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №5 за разпределение на пасища в с.Горски извор

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №4 за разпределение на пасища в с.Голямо Асеново

                                                                                                 Одобрявам:……п………                                                                                                              …

П Р О Т О К О Л №3 за разпределение на пасища в с.Върбица

                                                                                                 Одобрявам:………п……                                                                                                              …