Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 234 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 234 / 14.09.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-2547/27.07.2023г. за съобщаване на Заповед № РД-06-1184/31.07.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 233 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 233 / 14.09.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-2227/30.06.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ IXза производствени и складови…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 232 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 232 / 14.09.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-2719/09.08.2023 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX189, кв. 20, с. Добрич, общ.…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 231 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 231 / 14.09.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-2696/08.08.2023 г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен…