Актуално

П Р О Т О К О Л №7 за разпределение на пасища в с.Долно Белево

                                                                                                   Одобрявам:/п/………………..                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/         П Р О Т О К ОЛ   №7                 Днес 15.04.2015 год. комисия определена със Заповед №РД-06-671/09.04.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора Стоянова…

П Р О Т О К О Л №6 за разпределение на пасища в с.Ябълково

                                                                                                   Одобрявам:/п/………………..                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/         П Р О Т О К ОЛ   №6                 Днес 15.04.2015 год. комисия определена със Заповед №РД-06-671/09.04.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора Стоянова…

П Р О Т О К О Л №5 за разпределение на пасища в с.Бодрово

                                                                                                     Одобрявам:/п/…………………                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/         П Р О Т О К ОЛ   №5                 Днес 15.04.2015 год. комисия определена със Заповед №РД-06-671/09.04.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора…

П Р О Т О К О Л №4 за разпределение на пасища в с.Сталево

                                                                                                   Одобрявам: /п/………………..                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/         П Р О Т О К ОЛ   №4                 Днес 15.04.2015 год. комисия определена със Заповед №РД-06-671/09.04.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора…

П Р О Т О К О Л №2 за разпределение на пасища в с.Длъгнево

                                                                                                 Одобрявам: /п/…………………                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П…

П Р О Т О К О Л №1 за разпределение на пасища в гр.Меричлери

                                                                                                   Одобрявам: /п/  …………                                                                                                                                                                                                                   ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   №1                                                                                                    Одобрявам: …………                                                                                                                                                                                                                   ИВО ДИМОВ  /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   №1                …

ЗАПОВЕД №РД-06-657

З А П О В Е Д              № РД-06 -657.........   Димитровград 06.04.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-1160/01.04.2015г. от Камелия Борисова Димитрова,собственик на сграда в общински   урегулиран поземлен имот  УПИ VІІІ,отреден „За Културен дом и търговия”  в кв.38 по плана на Димитровград, одобрен със…

заповед № РД-06-655

З А П О В Е Д              № РД-06-655.........   Димитровград .06.04.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-1072/23.03.2015г. от „ЗКИ –Волта” Димитровград,собственик на поземлени имоти с идентификатори 21052.1012.119 и 21052.340.26 по кадастралната карта на Димитровград, идентични с бивши имоти №№612 и 616 по КВС на Димитровград,…

обявление №206

ОБЯВЛЕНИЕ  № 206 / 31.03.2015г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 31.01.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-687#1/26.02.2015г. процедура за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на…