Актуално

П Р О Т О К О Л №1 за разпределение на пасища в с.Бодрово

                                                                                           Одобрявам:………п…………                                                                                                               ИВО ДИМОВ /Кмет на община Димитровград/       П Р О Т О К ОЛ   № 1                 Днес 14.07.2015 год. комисия, определена със Заповед №РД-06-1209/14.07.2015г. на Кмета на община Димитровград в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         2. инж.Теодора…

Съобщение по чл.62а от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Съгласно чл.62а ал.2 от Закона за водите и във връзка с решение №1758 от 25.06.2015г. на ОбС в Общинска администрация Димитровград е постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване разрешително за ползване на воден обект  – Отводнителен канал /дере/ между кв.3 и кв.19 по…

заповед № РД-06-1253

З А П О В Е Д № РД-06 - 1235 Димитровград .16.07.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2852/14.07.2015г. от Иво Димов Ганчев,собственик по нот.актове 117/2007г. и 186/2006г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХVІІ-696  в кв.71 по плана на с.Горски Извор, одобрен със заповеди №1170/1965г. и 341/1992г.,…

Пасища и мери за разпределение от 01.07.2015г. - по населени места в Община Димитровград

Свободни пасища и мери по населени места в Община Димитровград - за разпределение от 01.07.2015г. - uploads/MyDocuments/obshta-po-naseleni-mesta.xls Тел.за контакти - 0391/68-275 - Боряна Колева Срок - до 10 юли 2015г.

заповед №РД-06-1131

З А П О В Е Д № РД-06 -1131 Димитровград   24.06.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2487/18.06.2015г. от Валентин Иванов Ангелов ,наследник по уд.за наследници №507/2015г. на Иван Тенев Ангелов, съсобственик  по нот.акт №163/1962г. на идеални части от урегулиран поземлен имот ХХХІV-712 в кв.26 по…

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Община Димитровград съобщава , че е открита процедура за изработване на Общ устройствен план за територията на цялата община. С него ще бъдат  обособени отделните видове територии: жилищни, производствено-складови , за спорт и развлечения,  за обществено обслужване,…

ЗАПОВЕД работно време на басейн "Химик"

    З А П О В Е Д №  РД-06-1036   Димитровград    08.06.2015 г.     На основание  чл.44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   I. НАРЕЖДАМ:            Плувен комплекс ”Раковски” (басейн „Химик”) да започне работа от 10.06.2015г. с работно време:…

ОБЯВЛЕНИЕ решение №357 на МРРБ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството О Б Я В Л Е Н И Е     Министърът на регионалното развитие и благоустройството , на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение №357 от 22 май 2015 г. е изменено Решение №7 на Министерски съвет…