Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 311 / 12.12.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 311 / 12.12.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 12.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег. индекс УТКР-52-3672/30.10.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-1758/08.11.2023 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 310 / 12.12.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 310 / 12.12.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 12.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег. индекс УТКР-52-3703/01.11.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-1757/08.11.2023 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 309 / 12.12.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 309 / 12.12.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 12.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег. индекс УТКР-52-2882/25.08.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-1743/06.11.2023 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 308 / 12.12.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 308 / 12.12.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 12.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег. индекс УТКР-30-2736/10.08.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-1740/06.11.2023 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен…

Дава предварително съгласие за учредяване на сервитут от ПИ 21052.2466.124 и 21052.248.51. и ОДОБРЯВА проект за изменение на ПУП – план-схема и ПП за подземен електропровод в ПИ: 21052.1008.294 (проектен идент. 21052.1008.310) до подстанция „Димитровград”

Решениe№97-30.11.2023г. Решениe№97-30.11.2023г.-чертеж1 Решениe№97-30.11.2023г.-чертежи