Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 292 / 28.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 292 / 28.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2227/30.06.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1655/23.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2719/09.08.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1657/23.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за водоснабдяване по ул. „Св. Климент Охридски” като част от Комплексен проект, гр. Димитровград”.

РД-06-1654 от 23.10.2023г. РД-06-1654 от 23.10.2023г. черт.