Актуално

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация на УПИ XIV818, кв. 79, с. Ябълково, общ. Димитровград.

РД-06-1174 от 27.07.2023г. РД-06-1174 от 27.07.2023г.-чертеж 2 РД-06-1174 от 27.07.2023г.-чертеж 1

О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.452, кв. 504, м. „Габера”, гр. Димитровград.

РД-06-1173 от 27.07.2023г. РД-06-1173 от 27.07.2023г -чертеж 1 РД-06-1173 от 27.07.2023г-чертеж 2

Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Реконструкция по ул. „Кооперативна” от о.т. 24 до о.т. 105, гр. Димитровград” в поземлен имот с идентификатор 21052.1017.81 и част от поземлен имот с идентификатор 21052.1017.74, гр. Д

РД-06-1176 от 27.07.2023г.