Актуално

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схеми

    Община Димитровград  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схеми за обект: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване на УПИ II-37, кв. 6, с. Горски извор, общ. Димитровград като част от Комплексен проект.

РД-06-1202-02.08.2023г. РД-06-1202-02.08.2023г.-чертеж

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахр. на УПИ I-57, кв. 6, с. Добрич, общ. Димитровград като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

РД-06-1201-02.08.2023г. РД-06-1201-02.08.2023г.-чертеж

ОБЯВЛЕНИЕ  № 195 / 03.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 195 / 03.08.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 03.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-2219/30.06.2023 г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X635, кв. 70, с. Ябълково, общ.…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 194 / 03.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 194 / 03.08.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 03.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1614/09.05.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-1028/27.06.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 193 / 03.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 193 / 03.08.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 03.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1101/24.03.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-1027/27.06.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за подробен устройствен план -…