Актуално

Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на обект ”Реставрация и ремонт на културен дом Химик, включително прилежащи площи”” в поземлен имот с идентификатор 21052.1016.181, кв. 56, гр. Димитровград.

РД-06-1923-06.12.2023г.