Актуално

заповед № РД-06-655

З А П О В Е Д              № РД-06-655.........   Димитровград .06.04.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-1072/23.03.2015г. от „ЗКИ –Волта” Димитровград,собственик на поземлени имоти с идентификатори 21052.1012.119 и 21052.340.26 по кадастралната карта на Димитровград, идентични с бивши имоти №№612 и 616 по КВС на Димитровград,…

обявление №206

ОБЯВЛЕНИЕ  № 206 / 31.03.2015г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 31.01.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-687#1/26.02.2015г. процедура за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на…

обявление №197

О Б Я В Л Е Н И Е №  197 / 27.03.2015год.                                                                       К О Н…

заповед РД-06-559

З А П О В Е Д         № РД-06-559......... Димитровград .25.03.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-916/17.03.2015г. от Хашар Велиев Смаилов,собственик по нот.акт №34/1996г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХV-841,842  в кв.81 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. , с…

ЗАПОВЕД РД-06-532

З А П О В Е Д            № РД-06 -532......... Димитровград .24.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-914/17.03.2015г. от Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, с искане за  допущане изработване на…

обявление №169

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/18.03.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 18.03.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#1/23.02.2015г. Проект                      за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 и УПИ X-6445, представляващи имоти с идентификатори 21052.1015.2233 и 21052.1015.2234 по Кадастрална карта…

заповед № РД-06-419

З А П О В Е Д         № РД-06 -419.........   Димитровград ..16.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-802/10.03.2015г. от „Марса” АД Хасково, собственик  на  поземлени имоти №№ 531058, 531021, 531060, 531054 в местност „ДК Крепост” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,с…

заповед № РД-06-418

З А П О В Е Д               № РД-06-418..........   Димитровград ..16.03.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-841/12.03.2015г. от Милко Иванов Димитров,собственик по нот.актове №136/2001г. и №34/2009г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ ХІVа-553 и УПИ ІХ-553  в кв.54 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед…

заповед №РД-06-366

З А П О В Е Д               № РД-06-366 .......... Димитровград ...12.03..2015г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-807/10.03.2015г. от Марийка Запрянова Петрова,собственик  по нот.акт №18/2002г. на търговски обект с идентификатор 21052.1015.287.4 с отстъпено право на строеж ,намиращ се в…