Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-1446

З А П О В Е Д № РД-06 - 1446 Димитровград .20.08.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3344/20.08.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик  на поземлен имот пл.№ 959 по плана на с.Горски Извор,одобрен със заповеди № 1170/1965г. и  № РД-06-505/2010г. , с искане…

заповед № РД-06-1445

З А П О В Е Д   № РД-06-1445   Димитровград .20.08.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3239/12.08.2015г. от Пенка Златинова Желязкова,собственик по нот.акт 72/2004г. на УПИ VІІ-488 и Георгия Мойсеева Запрянова,наследник на Митю Желев Запрянов,собственик по разписен лист на съседен неурегулиран имот пл.№ 610 в кв.45…

Заповед за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1435   Димитровград 18.08.2015 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата…

Заповед за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д   №  РД-06-1443   Димитровград 19.08.2015 година Удължение на Заповед №РД-06-937 от 28.05.2015 г.            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при…

заповед № РД-06-1434

З А П О В Е Д   № РД-06-1434   Димитровград .18.08.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3291/17.08.2015г. от Павлина Златомирова Йорданова,собственик по нот.акт №38/2015г. на част от урегулиран поземлен имот  УПИ Х-412 в кв. 55 по плана на с.Крепост, одобрен със заповеди №2178/1990г. и №РД-06-1749/2014г.,…

обявление №446

ОБЯВЛЕНИЕ  № 446/18.08.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 18.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол                     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1858#6/22.07.2015г. заповед                            № РД-06-1243/20.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект                 за изменение на ПУП…

заповед №РД-06-1417

З А П О В Е Д № РД-06-1417 Димитровград .14.08.2015 г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3223/11.08.2015г. от Дянко Ангелов Милев,съсобственик по нот.акт №28/2014г. на урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-69 в кв. 11 по плана на с.Странско, одобрен със заповед №186/1973г., с искане за допущане   …

zapowed RD-06-1416

З А П О В Е Д № РД-06-1416 Димитровград .13.08.2015г.         В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3181/10.08.2015г. от „Е.Г.-Димитровград” ООД ,наемател по договор с „Мирена” ЕООД Димитровград   на самостоятелен обект ,представляващ партерен етаж на четириетажна масивна сграда, намираща се в кв.56 ,отреден „За КЖС,културен дом,…