Актуално

заповед №РД-06-129

З А П О В Е Д             № РД-06.-129.........   Димитровград..23.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-164/16.01.2015г. от Василка Йорданова Дзанетани,наследник на Иван Кръстев Демирев,собственик по разписен лист на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-603  в кв.68 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. ,…

Подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.

З  А  П  О  В  Е  Д №  РД-06-1584  Димитровград, 13.10.2014г.            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА,  в изпълнение на чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия, с цел подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.,…

График на работа на детски заведения за Коледа и Нова година

СПИСЪК   НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ  В  ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД И ПЕРИОД НА ЗАТВАРЯНЕ ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА     1. ЦДГ №1 включва:    1. „Звънче”-ул. „Вл. Поптомов”, № 8  2. „Йорданка Чанкова”-ул.”Вл. Поптомов”, № 4  3. „Роза”- ул. „Хр. Г. Данов”, №14 Затворена от 23.12. 2013г. до 01.01. 2014г.…

Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 06 - 1855   Димитровград, 01.12.2014 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г.

ДО ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА     ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г. от Иво Димов Кмет на Община Димитровград            На 03.12.2014г. от 17.30ч. в зала „Гросето” ще бъде…

Докладна записка

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

Обществено обсъждане

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИВО ДИМОВ  КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2015г. на 5…