Актуално

Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН-външна връзка на фотоволтаична електроцентрала към техническата инфраструктура" в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.64, УПИ XXXІІ в кв. 22А по ПУП-ПРЗ на кв."Ма

РД-06-1737 от 03.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 270 / 02.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 270 / 02.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес 02.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1957/07.06.2022г. за съобщаване на заповед № РД-06-1495/25.09.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за Подробен устройствен план – план за…