Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1587/04.05.2023 г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-876/05.06.2023г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 167 / 23.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 167 / 23.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 23.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. №УТКР-52-4689/16.12.2022 г. за съобщаване на Заповед № РД-06-745/15.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 165 / 21.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 165 / 21.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 21.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-631/22.02.2023г.  за съобщаване на Заповед  № РД-06-799/22.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за Подробен устройствен план –…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 164 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 164 / 20.06.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1684/12.05.2023 г. за съобщаване на проект за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIII, кв. 14, ПИ 21052.1002.336, кв. „Черноконево”,…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 163 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 163 / 20.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-1371/18.04.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-718/09.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 162 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 162 / 20.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1586/04.05.2023 г. за съобщаване на проект за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на план за регулация на УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 161 / 14.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 161 / 14.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-434/07.02.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ  №159 /14.06.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 159 / 14.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-373/01.02.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор…