Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 148/28.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 148/28.06.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 28.06.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                          УТКР-30-1700#1/31.05.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ X-497 в кв. 31 по плана на с.Ябълково, при което        …

ОБЯВЛЕНИЕ № 147/25.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 147/25.06.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 25.06.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1270#3/02.06.2021г. заповед            № РД-06-783/31.05.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект        за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен…

З А П О В Е Д№ РД-06-924

З А П О В Е Д № РД-06-924 Димитровград 23.06.2021 година   На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1 от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и…

ОБЯВЛЕНИЕ № 146/23.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 146/23.06.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 23.06.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1634#1/25.05.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План    за регулация на поземлен имот с идентификатор 21052.1010.169, идентичен           с части от терени –…