Актуално

Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване за обект: „Стопанска постройка за съхранение на продукция и помещение за обитаване” в ПИ 39966.40.4, м. „Гермите”, землище с. Крум, общ. Димитровград.

РД-06-48-10.01.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 3 / 09.01.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 3 / 09.01.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 09.01.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-3406/05.10.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-1853/30.11.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахр. на УПИ II-254, за училище, кв. 38, с. Брод, общ. Димитровград като част от Комплексен проект.

РД-06-1854-30.11.2023г. РД-06-1854-30.11.2023г.-чертеж

ОБЯВЛЕНИЕ  № 1 / 02.01.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 1 / 02.01.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 02.01.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-4007/28.11.2023г. за одобряване на Проект за ПУП - Изменение на план за застрояване на поземлен имот ПИ 39668.17.9 и 39668.17.211, м. Чучките, с. Крепост,…