Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2719/09.08.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1657/23.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за водоснабдяване по ул. „Св. Климент Охридски” като част от Комплексен проект, гр. Димитровград”.

РД-06-1654 от 23.10.2023г. РД-06-1654 от 23.10.2023г. черт.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 283 / 16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 283 / 16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                                     Днес 16.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VI, кв. 47, ПИ 210852.1019.413, УПИ IX, кв. 47, ПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 282 / 16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 282 / 16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                                    Днес 16.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура за съобщаване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII565, кв. 34, с. Ябълково, общ. Димитровград.   Съгласно чл. § 4 т.2 …

ОБЯВЛЕНИЕ  №281/16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  №281/16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ             Днес 16.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на издадена от Главен архитект на Община Димитровград виза за проектиране на пристройка към съществуваща жилищна сграда, предназначена за разширяване на гараж с идентификатор 21052.1015.370.1.56 по КК на град Димитровград.…