Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1587/04.05.2023 г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-876/05.06.2023г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…