Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 159/13.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 159/13.07.2021г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ             Днес, 13.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол           по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-482#5/16.06.2021г. заповед               № РД-06-857/14.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване                          на Проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ VIII-1759 – отреден                    „За производствени дейности”, УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 158/13.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 158/13.07.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 13.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол           по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1146#3/14.06.2021г. заповед            № РД-06-851/11.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване                          на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински…

ОБЯВЛЕНИЕ № 155 / 12.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 155 / 12.07.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 12.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-674#5/11.06.2021г. заповед №РД-06-833/11.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за урегулиран поземлен имот  УПИ VІІІ-76   в кв.7 по плана на с.Добрич за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 153 / 06.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 153 / 06.07.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ     Днес 06.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2001#1/22.06.2021г. проект  за изменение на Подробен устройствен план-план за  дворищна регулация на кв.2,по плана на Димитровград за кв.Изток ,при което след допълване на кадастралната…