СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД

 

Кмет на община  
Заместник-кмет на община
Секретар на община
Главен архитект
Ръководител,звено вътрешен одит/Главен вътрешен одитор
Старши вътрешен одитор
Финансов контрольор

А.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

І. ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"

ІІ. ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ІІ.1. Отдел "Европейски и национални програми и проекти"
ІІ.2.Отдел "Хуманитарни дейности"

 ІІІ. ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ІІІ.1. Отдел "Правно-нормативно обслужване"
ІІІ.2. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

ІV. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ"

ІV.1. Отдел "Финансови дейности"
ІV.2. Отдел "Приходи"

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

V. ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ"

V.1. Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
V.2. Отдел "Инвестиционна дейност, околна среда и води"

VІ. ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СИГУРНОСТ И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"

 В.ДРУГИ

гр.Меричлери
Кмет на кметство
с.Добрич
Кмет на кметство
с.Ябълково
Кмет на кметство
с.Горски извор
Кмет на кметство
с.Радиево
Кмет на кметство
с.Крепост
Кмет на кметство
с.Черногорово
Кмет на кметство
с.Върбица
Кмет на кметство
с.Злато поле
Кмет на кметство
с.Сталево
Кмет на кметство
с.Скобелево
Кмет на кметство
с.Брод
Кмет на кметство
с.Каснаково
Кмет на кметство
с.Крум
Кмет на кметство
с.Странско
Кмет на кметство
с.Долно Белево
Кмет на кметство
с.Бодрово
Кмет на кметство
с.Голямо Асеново
Кмет на кметство
с.Воден
Кмет на кметство
с.Бряст
Кмет на кметство
с.Длъгнево
Кмет на кметство
с.Здравец
Кмет на кметство
с.Светлина
Кметски наместник
с.Великан
Кметски наместник
с.Малко Асеново
Кмет на кметство
с.Райново
Кметски наместник
свали като .pdf