Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

   Публикувано на 22.Октомври.2011    Видяно 34306       Оцени
 
  • Горещ телефон : 0391  68-222;
  • Дежурен :  0391 68-233 
  • Охрана:  0391 68-224 
  • Постоянна връзка с граждани:  0391  66-161

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Област Хасково
Община Димитровград
Град Димитровград
Пощенски код 6400
Бул. "Г. С. Раковски" № 15

телефон:     0391/ 68 203
факс:          0391/ 66 698
електронна поща:
obshtina@dimitrovgrad.bg

 

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия № на стая
Телефонен номер
1 2 3 4 5
1 Кмет на община Иво Тенев Димов 41 68 203
2 Заместник-кмет 53 68 205
3 Заместник-кмет Светослав Стойков 53 68 206
4 Заместник-кмет Яшо Минков 42 68 228
5 Общински съвет - председател Стефан Димитров Димитров 55 68 210
6 Секретар Венета Стефанова Стоименова 43 68 209
7 Главен архитект Томи Димитров Томов 86 68 257
8 Ръководител, вътрешен одит/Главен вътр.одитор Димитър Михов Михов 112 68 312
9 Старши вътрешен одитор Горян Цветанов Сяров 112 68 227
10 Финансов контрольор Антоанета Иванова Джимова 114 68 226
         
  А.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ    
  І.Дирекция "Административни дейности"      
  І.1.Отдел "Организационно, материално-техническо и информационно осигуряване"      
1 Главен експерт Катерина Мазгалова 125 68 250
2 Старши експерт Панка Енчева Славчева 145 68 247
3 Старши експерт "ИОТ" Огнян Илиев Тонев 63 68 229
4 Старши експерт "ИОТ" Антон Гочев Джангозов 91 68 230
5 Ст.специалист чл.29а ЗМСМА    
6 Старши специалист Любка Детелинова Георгиева 53 68 207
7 Старши специалист Росица Енева Демирева 94 68234, 68214
8 Старши специалист Кирилка Петкова Иванова 94 68234, 68214
9 Старши специалист Ива Михайлова Паскова 55 68 203
10 Техн.сътр. чл.29а ЗМСМА Детелина Пенева Стефанова 56 68 212
11 Техн.сътр. чл.29а ЗМСМА Славея Тилева Славова 57 68 213
12 Изпълнител шофьор Иван Христов Ванчев   68 248
13 Изпълнител шофьор Дойчо Марков Вълев   68 248
14 Изпълнител шофьор Тинко Иванов Запрянов   68 248
15 Изпълнител ел.техник Иван Петков Иванов мазе 68 249
         
  І.2. Отдел "Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми"  
1 Началник отдел Антоанета Иванова Шаркова 123 68 280
2 Главен експерт Венета Тенева Нойкова 137 68 291
3 Главен експерт Минка Делчева Стоянова 133 68 287
4 Главен експерт Галина Кирилова Добрева-Пенева 143 68 299
5 Старши експерт Светлана Петрова Николова 113 68 282
6 Старши експерт Диана Латунова Димитрова 66 68 290
7 Старши експерт Ваня Светославова Дучева 66 68 290
8 Старши експерт Женя Александрова 66 68 290
         
  ІІ.Дирекция "Правно-нормативно и административно обслужване"
17 Директор на дирекция/Главен юрисконсулт Димитър Вълчев Гавазов 44 68 236
  IІ.1. Отдел "Правно-нормативно обслужване      
1 Началник отдел Стефка Ангелова Римпопова 31 68 237
2 Старши юрисконсулт   Яна Вълкова 34 68 235
2 Главен експерт ЧР Моника Кирова Добрева 96 68 239
3 Главен специалист ЧР Веселинка Бонева Димитрова 96 68 302
4 Старши специалист Пенка Йосифова Грозева 34 68 238
5 Секретар МКБППМН Донка Колева Тенева 24 68 315
         
  ІІ.2. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"      
1 Началник отдел Радостина Г. Вълкова-Кузева 37 68 254
2 Главен експерт Боряна Иванова Иванова 33 68 252
3 Младши експерт Димитричка М. Хараланова 35 68 256
4 Старши специалист Минка Ангелова Александрова 11 68 255
5 Старши специалист Донка Иванова Соватчиева 35 68 256
6 Старши специалист Йорданка Андонова Влахова 11 68 255
7 Старши специалист Златка Ангелова Тонева 32 68253
         
  ІIІ. Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"      
  Директор Татяна Илиева Ванчева 84 68 242
  IІІ.1. Отдел "Финансови дейности"      
1 Н-к отдел/ Гл. счетоводител Сийка Димитрова Георгиева 85 68 241
2 Старши експерт "Бюджет" Живка Чолева 86 68 246
3 Старши експерт "Бюджет" Катя Кънчева Маринова
86 68 243
4 Старши експерт "Бюджет"  Галя Недялкова Делчева 81 68 243
4 Старши счетоводител Иванка Атанасова Илиева 82 68 244
5 Старши експерт Генчо Динков Генов 82 68 244
5 Старши експерт   82 68 244
6 Старши експерт Златка Миткова Хубенова 82 68 244
7 Старши счетоводител Ивана Делчева Кавгазова каса 68 223
8 Старши счетоводител Величка Желязкова Димитрова каса 68 221
9 Старши счетоводител Златка Господинова Ганчева 83 68 245
10 Старши експерт Мария Василева Николова 83 68 245
         
  ІIІ.2. Отдел "Приходи"      
1 Началник отдел Георги Стайков Стайков 8 6 65 56, 6 50 80
2 Главен експерт Славея Тончева Господинова 4  6-50-81
3 Старши счетоводител Петранка Желева Панева 4 6 50 91
4 Старши специалист Таня Георгиева Желева 5 65087
5 Старши инспектор Адриана Христова Кадифейкина 7 6 50 86
6 Старши експерт Калина Минкова Бонева 7 6 50 82
7 Старши специалист Галя Димчева Гинева 7 6 50 83
8 Старши специалист Галина Георгиева Чинтова
Огняня Бойчева Сарафова
7 6 50 83
9 Старши специалист Румяна Миткова Тодорова 7 6 50 85
10   Йовка Иванова Симеонова 7 6 50 86
11 Старши специалист Кристина Тодорова Лозанова кас. салон 6 4740, 6 50 90
12 Старши специалист Калина Хр. Каменова-Пеева кас. салон 6 4740, 6 50 93
13 Старши специалист Румяна Борисова Янева кас. салон 6 4740, 6 50 92
14 Старши специалист Доника Стоянова Вълева кас. салон 6 4740, 6 50 92
         
  Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ      
  ІV. Дирекция "Устройство на територията, кадастър и регулация,
инвестиционна дейност, околна среда и води"
  ІV.1. Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"      
1 Началник отдел Мария Николова Николова 74 68 259
2 Главен експерт Станка Атанасова Добрева 77 68 258
3 Старши експерт Славчо Методиев Славов 72 68 262
4 Старши експерт Атанаска Данева Монева 73 68 260
5 Старши инспектор Николай Атанасов Ников 76 68 265
6 Старши специалист Павлина Генчева Петрова 73 68 260
7 Старши специалист Руска Михова Генова 72 68 263
8 Старши специалист Елка Димитрова Сидерова гише 68 218
9 Старши специалист Катя Анастасова Анастасова 76 68 265
10 Старши специалист Карамфилка Петрова Янева 76 68 265
11 Старши специалист Станка Стефанова Лапачка 72 68 263
        68 260
  ІV.2. Отдел "Инвестиционна дейност, околна среда и води"      
  Началник отдел Клавдия Тончева Йовчева 62 68 266
1 Главен експерт Пламен Йорданов Митков 67 68 269
2 Старши инспектор Тинка Петкова Стефанова 64 68 271
3 Старши инспектор Анелия Н. Петкова-Каранлъкова 64 68 271
4 Старши инспектор   61 68 268
5 Старши специалист Сашо Емилов Ясенов 61 68 268
6 Старши специалист Пенка Илиева Иванова 61 68 267
7 Старши специалист Красимира Георгиева Бонева 61 68 267
8 Инвеститорски контрол Борис Калинов 61 68 267
9        
10   Татяна Федоровна Овчарова 64 68 271
         
  V.Дирекция "Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
  Директор Теодора Димитрова Стоянова 103 68 277
1 Главен експерт Диана Дончева Динкова 105 68 273
2 Главен експерт 102 68 272
3 Старши експерт Георги Танев Тонев 102 68 274
4 Старши експерт Таня Георгиева Велчева 104 68 275
5 Старши експерт Боряна Йорданова Колева 104 68 275
6 Страши експерт "ОМП" Руси Вълев Вълев 116 68 232
7 Старши инспектор Мария Димитрова Дянкова 106 68 276
8 Старши инспектор Елица Димитрис Петкова 105 68 278
9 Главен специалист Ваня Ботева Ангелова 102 68 279
10 Старши специалист гише 68 217
         
         
  І.3. Отдел "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"      
  Гражданска защита Панчо Кондов 115 68 289
  Оперативен дежурен Атанас Петков 22 68 233, 66 161
  Оперативен дежурен Тошко Стайков 22 69 233, 66 161
  Оперативен дежурен Недялко Панев 22 70 233, 66 161
  Оперативен дежурен Красимир Цветанов 22 71 233, 66 161
  Оперативен дежурен Яни Янев 22 72 233, 66 161
  Специалист ЧР Мария Колева 96 68 296
         
         
  ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ      
1 Гише № 1 Деловодство      68-214
2 Гише № 2 Гражданска регистрация и административно обслужване   68-215
3 Гише № 3 Гражданска регистрация и административно обслужване   68-216
4 Гише № 4 Търговия, селско и горско стопанство     68-217
5 Гише № 5 УТКРИДОСВ      68-218
6 Гише № 6 УРОС      68-220
7 Гише № 8 Приходна каса      68-221
8 Гише № 9 Приходна каса      68-223
9 охрана-портал Кремена Делчева    68 224
10 охрана-портал Марияна Латева   68 224
         
         
  ДРУГИ ЗВЕНА ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА       
         
  ОБРАЗОВАНИЕ - СЧЕТОВОДСТВО      
1 Здравка Начева Гл. счетоводител 131 68 293
2 Славка Хубчева Янева Счетоводител 132 68 294
3 Павлина Иванова Димитрова Счетоводител 132 68 294
4 Женя Дечева Счетоводител 136 68 297
5 Динко Петров Станчев Технолог 131 68 310
6 Мариана Василева Галчева Касиер 132 68 294
         
  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - СЧЕТОВОДСТВО      
1 Мариета Тодорова Господинова Главен счетоводител 145 68 301
2 Иванка Светослвова Нановска Касиер 142 68 316
3 Диана Димитрова Счетоводител 142 68 316
4 Марияна Лозева Димитрова Счетоводител  142 68 316
         
  КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ - СЧЕТОВОДСТВО      
1 Станка Николова Вичева Главен счетоводител 122 68 298
2 Мадлена Петрова Грозева Счетоводител-касиер 122 68 298
         
  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ      
1 Любомир Филипов Управител   68 300
2 Пламен Николаев Петров Специалист 92 68 300
3 Емилия Василева Георгиева Социален работник 92 68 300
4 Желязка Марчева Стойчева Социален работник 92 68 300, 68 307
         
         
1  Архива Изпълнителен архивар 144 68 303
2 Чертожник 144  
         
  Г. ДРУГИ      
  гр.Меричлери      
1 Кмет Ангел Стоянов Колев   03921/22 20
2 Старши специалист Господинка Стоянова Бялкова   03921/20 21
3 Старши специалист Недка Хубчева Тодорова   03921/24 91
         
  с.Добрич      
1 Кмет Марин Иванов Маринов   03926/22 20
2 Старши специалист Даниела Ганчева Георгиева   03926/22 24
3 Старши специалист Живка Тянкова Митева   03926/22 21
  с.Ябълково      
1 Кмет Ванчо Панчев Иванов   03937/22 20
2 Старши специалист Христина Колева Желязкова   03937/22 21
3 Старши специалист Тянка Димитрова Димитрова    
  с.Горски извор      
1 Кмет Янко Иванов Янев   03936/2220
2 Старши специалист Грозданка Иванова Георгиева   03936/2224
3 Старши специалист Христина Вълчева Миланова    
  с. Радиево      
1 Кмет Румен Вълчев Димов   03923/2220
2 Старши специалист Иванка Стефанова Ангелова    
  с.Крепост      
1 Кмет Димитър Борисов Белчев   03924/2220
2 Старши специалист Веселина Дялкова Василева/Пенка Запрянова Михалова    
    Пенка Запрянова Михалова/Даниела Пламенова Найденова    
  с.Черногорово      
1 Кмет Живко Жечев Янков   03927/22 20
2 Старши специалист Донка Петкова Лесингерова    
  с.Върбица      
1 Кмет Петър Янков Касев   03935/22 20
2 Младши специалист Йорданка Димова Георгиева    
  с.Злато поле      
1 Кмет Иван Тенчев Иванов   03920/64 78
2 Младши специалист Гинка Иванова Атанасова    
  с.Сталево      
1 Кмет Пею Николов Колев   03934/2405
2 Младши специалист Станка Костова Стойчева    
  с.Скобелево      
1 Кмет  Емил Филипов Маринов   03934/23 87
2 Младши специалист Румяна Николова Запрянова    
  с.Брод      
1 Кмет Димитър Жеков Делчев   03922/2220
2 Младши специалист Живка Вълчева Тенева    
  с.Каснаково      
1 Кмет Тодор Колев Атанасов   03931/22 20
2 Младши специалист Даниела Тодорова Тодева    
  с.Крум      
1 Кмет Златка Тодорова Тенева   03925/22 20
2 Младши специалист Юлияна Цветкова Нанева    
  с.Странско      
1 Кмет Фильо Иванов Стоев   03933/2221
2 Младши специалист Величка Койнова Гочева    
  с.Долно Белево      
1 Кметски наместник Красимира Костадинова Сталева   03928/2220
  с.Бодрово      
1 Кметски наместник   03932/22 21
  с.Голямо Асеново      
1 Кметски наместник Господин Тенев Радев   03929/2220
     
  с.Воден      
1 Кметски наместник Богдан Делчев Кирев   03927/2369
   
  с.Бряст      
1 Кметски наместник Латка Тенева Латева   03923/23 71
   
  с.Здравец      
1 Кметски наместник Василка Господинова Жекова   03921/22 34
2    
  с.Длъгнево      
1 Кметски наместник Тодор Атанасов Тодоров   03921/23 34
   
  с.Светлина      
1 Кметски наместник Жеко Марчев Жеков   03936/2215
  с.Малко Асеново      
1 Кметски наместник Колю Георгиев Павлов   03929/23 10
  с.Райново      
1 Кметски наместник Митко Живков Желязков   03920/64 10
   
  с.Великан      
1 Кметски наместник Тодор Петков Каваков   03921/24 87
   
  Кметство Димитровград      
1 Мл.специалист-пълномощник, кв. Изток Кочо Михайлов Георгиев   0391/4 82 50
2 Мл.сециалист-пълномощник, кв. Марийно Атанас Коцев   0391/6 70 49
3 Мл.сециалист-пълномощник, кв. Черноконево Неделчо Димитров Петров   0391/6 46 25
         
  ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ      
1 ЦДГ №1 включва: Антония Илиева    
  ЦДГ”Звънче”     0391/2-49-14
  ЦДГ”Й.Чанкова”     0391/2-40-22
  ЦДГ”Роза”     0391/2-53-15
2 ОДЗ № 2 включва: Сийка Георгиева Николова    
  ОДЗ „Осми март”     0391/6-05-23
  ЦДГ „Приказка"     0391/6-62-80
3 ОДЗ № 3 включва: Таня Койнова Георгиева    
  ЦДГ„Синчец” кв.”Черноконево”,      0391/2-81-80
  ОДЗ”Звездица” кв. "Марийно”      0391/6-04-17
4 ОДЗ № 4 включва: Иванка Петрова    
  ОДЗ „Пролет     0391/6-46-51
  ЦДГ „Радост”     0391/6-61-02
  ЦДГ с. Черногорово     03927/2284
5 ЦДГ № 5 включва: Недялко Маринов Делчев    
  ЦДГ с. Горски извор     03936/2208
  ЦДГ с. Добрич     03926/2468
  ЦДГ с. Ябълково     03937/2433
6 ОДЗ „Райна Княгиня” включва: Надежда Николова Андреевска    
  ОДЗ ”Райна Княгиня"     0391/6-04-43
  Детска Ясла № 5     0391/6-61-56
7 ОДЗ „Слънце” включва: Веска Желязова Гочева    
  ЦДГ „Слънце”     0391/2-49-65
  Детска Ясла № 9     0391/2-49-84
8 ОДЗ „Лилия”-кв. „Изгрев” Златка Титова   0391/6-66-48
9 ОДЗ „Д-р Теньо Стоилов” Николинка Милкова   03921/2033
         
  УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ      
1 Природо-математическа
гимназия “ИВАН ВАЗОВ”
Илияна  Славова   0391/6-63-54
2 Езикова гимназия “Д-р Иван Богоров” Красимир  Кръстев   0391/2-55-25
3 Средно общообразователно училище “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Антон   Иванов   0391/6-61-03
4 Средно общообразователно училище “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Валентин  Христов   0391/6-28-68
5 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии “АСЕН ЗЛАТАРОВ” Янка   Гочева   0391/6-44-51
6 Професионална гимназия Любомир Филипов   0391/6-04-34
7 Основно училище “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” Снежана Ангелова   0391/6-62-70
8 Основно училище “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” Дорина Желязкова   0391/6-62-81
9 Основно училище “Св.св. К. и Методий” Милко Милков   0391/2-82-66
10 Основно училище “ПЕЙО ЯВОРОВ” Венцислав  Хаджиев   0391/6-46-66
11 Основно училище “ХРИСТО БОТЕВ” Антоанета  Пеева   03924/266