Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

   Публикувано на 15.Юни.2009    Видяно 808       Оцени
 
  • Горещ телефон : 0391  68 222;
  • Дежурен :  0391 68-233 
  • Охрана:  0391 68-224 
  • Постоянна връзка с граждани:        0391  66-161

     

     

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДбул."Г.С.РАКОВСКИ" 15

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg

www.dimitrovgrad.bg

 

 

                                                                                           ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД      
           
  СТАЯ ИМЕ,ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН  
    ОБЩИНСКА УПРАВА      
  41 Стефан Димитров  Кмет  68-203 FAX: 6-66-98  
  52 Красимир Минев Зам.-кмет  68-205 FAX: 6-69-96  
  54 Христо Колев Зам.-кмет 68-206 FAX: 6-69-96  
  42 Росен Кузев Зам.-кмет  68-228  
  43 Диана Димитрова Секретар  68-209  
  86   Гл.архитект 68-225  
  114 Антоанета Джимова  Фин.контрольор 68-226  
             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ      
  55 Иво Димов Председател  68-210  
              ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ      
                                ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"      
                                             ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"      
  41 Лиляна Филотеева               Ст.специалист  68-203  
  53 Илиана Христова Ст.специалист  68-207  
  54 Ива Паскова                 Ст.специалист  68-212  
  21 Жени Тенчева Ст.специалист 68-283  
  94 Росица Демирева                Мл.специалист  68-234  
  94 Кирилка Иванова                  Мл.специалист  68-234  
  55 Детелина Стефанова Техм.сътр.чл.29 ЗМСМА 68-213  
                                  ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"      
  44 Димитър Гавазов  Нач.отдел / Гл.юрисконсулт  68-236  
  34 Стефка Римпопова  Ст.юрисконсулт 68-237  
  96 Моника Добрева                 Ст.експерт ЧР 68-239  
  96 Веселина Димитрова      Гл.специалист ЧР  68-302  
  34 Пенка Грозева                 Ст.специалист  68-238  
  37 Таня Иванова Секретар на МКБППМН 68-315  
                                    ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОМП"      
  22   дежурни 68-233  
  116 Руси Вълев ст.експерт "ОМП" 68-232  
  115 Панчо Кондов   68-289  
                    ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"      
  112 Димитър Михов Нач.отдел / Гл.вътр.одит 68-312  
  112 Николай Симеонов Гл.вътрешен одитор 68-314  
  112 Горян Сяров Ст.вътрешен одитор 68-227  
                  ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ"      
  64 Дарина Попова-Илиева Нач.отдел 68-270  
  64 Красимир Станков Ст.експерт 68-270  
  64 Елена Петровска Ст.специалист 68-270  
    ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"      
  84 Татяна Ванчева Директор 68-242  
                    ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ"      
  85 Сийка Георгиева Нач.отдел/ Гл.счетоводител  68-241  
  84 Румен Гъбов Ст.експерт-бюджет  68-243  
  84 Станка Вичева Ст.експерт-бюджет  68-243  
  каса Величка Димитрова Ст.счетоводител 68-221  
  каса Татяна Колева Ст.счетоводител 68-223  
  82 Кина Иванова                Ст.счетоводител 68-244  
  82 Иванка Илиева Ст.счетоводител 68-244  
  82 Тодорка Янева                  Ст.счетоводител 68-244  
  82 Диана Димитрова Ст.счетоводител 68-244  
  83 Зорница Тодорова Ст.счетоводител 68-245  
  83 Златка Ганчева Касиер 68-245  
                                              ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"      
   9а Никола Трендафилов Началник отдел

6-65-56, 6-50-80

 
   9а Славея Господинова Гл.експерт 6-65-56,  6-50-81  
   кас.салон Галя Гинева Ст.специалист 6-47-40,  6-50-92  
   9 Елена Юнакова Ст.инспектор 6-47-40,  6-50-84  
   10 Калина Бонева / Таня Стоянова  Ст.експерт 6-67-98,  6-50-85  
   9 Иванка Кавказова Ст.инспектор 6-47-40,  6-50-83  
   9 Росица Маринова Ст.инспектор 6-47-40,  6-50-82  
   10 Адриана Кадифейкина Ст.инспектор 6-67-98,  6-50-86  
   кас.салон Кристина Лозанова/ Дарина Данева Ст.специалист 6-47-40,  6-50-90  
   архив Венета Илиева Ст.специалист 6-47-40,  6-50-87  
   кас.салон Калина Каменова-Пеева Ст.специалист 6-47-40,  6-50-93  
   кас.салон Петранка Панева Ст.счетоводител 6-47-40,  6-50-91  
            ОТДЕЛ "ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ"      
  121 Нели Шкодрова нач. отдел 68-247  
  121 Ива Гинева Закупчик 68-247  
    Тинко Запрянов Шофьор 68-248  
    Иван Ванчев Шофьор 68-248  
    Дойчо Вълев Шофьор 68-248  
    Ангел Христозов Ел.техник 68-248  
  91 Антон Джангозов Ст.експерт "ИОТ" 68-230  
  63 Николай Ванчев Ст.експерт "ИОТ" 68-229  
    ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ  И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"      
  31 Мария Михова  Директор  68-251  
    ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"      
  33 Боряна Иванова Началник отдел 68-252  
  32 Димитричка Хараланова        Ст.специалисти 68-253  
  32 Златка Тонева Ст.специалисти 68-252  
  32 Донка Желязкова          Ст.специалисти 68-253  
     ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"      
  11 Радостина Кузева Началник отдел 68-254  
  36 Юлия Сертева                     Ст.експерт 68-256  
  11 Минка Александрова / Йорданка Влахова    Ст.специалист 68-255  
  36 Донка Соватчиева      Ст.специалист 68-256  
  36 Искра Тодорова          Ст.специалист 68-256  
         СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ      
     ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОС, ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ"      
                                                                  
    ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"      
  77 Юлия Бърнева Началник отдел 68-257  
  73 Павлина Петрова Ст.специалист 68-260  
  73 Атанаска Монева Ст.специалист 68-260  
  73 Николина Райнова  Ст.специалист  68-259  
  74 Елка Сидерова Ст.специалист  68-259  
  74 Златка Джамбазова Ст.специалист  68-259  
    ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"      
  77 Станка Добрева Началник отдел 68-258  
  72 Славчо Славов  Ст.експерт  68-262  
  72 Светла Стоянова Ст.експерт 68-262  
  76 Харалан Хараланов  Ст.специалист 68-265  
  76 Карамфилка Янева  Ст.специалист 68-265  
  72 Станка Лапачка  Ст.специалист 68-263  
  76 Методи Янев Ст.специалист 68-265  
    ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ"      
  62 Христо Илиев Началник отдел 68-266  
  61 Донка Богданова Ст.експерт  68-267  
  61 Пенка Илиева  Ст.специалист 68-268  
  61 Сашо Ясенов Ст.специалист 68-268  
  61 Атанас Димитров Ст.специалист 68-267  
  93 Стойко Мирчев   68-307  
    ОТДЕЛ "ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ"      
  67 Пламен Митков Началник отдел 68-269  
  65 Анелия Петкова- Каранлъкова Ст.инспектор 68-271  
  65 Тинка Стефанова Ст.инспектор 68-271  
  93 Татяна Овчарова Ст.експерт 68-307  
    ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"      
                                                                    
  103 Теодора Стоянова Директор  68-277  
    ОТДЕЛ "ТЪРГОВИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"      
  105 Атанас Бялков Началник отдел 68-273  
  106 Мария Дянкова  Ст.инспектор 68-276  
  106 Светла Димитрова Гл.експерт 68-276  
     ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ      
  105 Динка Йорданова  Началник отдел 68-274  
  102 Румяна Янева Ст.експерт 68-279  
  101 Таня Велчева  Ст.експерт 68-278  
  102 Йордан Младенов Ст.експерт 68-272  
  102 Янко Маринов Ст.инспектор 68-272  
  102 Ваня Ботева Гл.специалист  68-279  
  106 Деница Панайотова Ст.специалист 68-276  
    ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"      
  123 Милена Тодева Директор  68-280  
  134 Валери Славов Гл..експерт 68-246  
  134 Живка Чолева  Ст.експерт 68-246  
  133 Минка Стоянова  Ст.експерт 68-287  
  145 Панка Славчева  Ст.експерт 68-285  
  143 Галина Пенева Ст.експерт 68-299  
  113 Светлана Николова Ст.експерт 68-282  
  117 Минко Минков Гл.специалист  68-288  
    ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ      
  партер Гише № 1 Деловодство    68-214  
  партер Гише № 2 Гражданска регистрация    68-215  
  партер Гише № 3 Административно обслужване   68-216  
  партер Гише № 4 Стопанска политика    68-217  
  партер Гише № 5 Техническа служба    68-218  
  партер Гише № 6 Общинска собственост    68-220  
  партер Гише № 8 Приходна каса    68-221  
  партер Гише № 9 Приходна каса    68-223  
          ДРУГИ ЗВЕНА ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА  
    СЧЕТОВОДСТВО “ДЕТСКИ ГРАДИНИ      
  132 Дарина Димитрова Гл.счетоводител  68-293  
  132 Станка Николова Счетоводител 68-294  
  131 Марияна Галчева Касиер 68-297  
  132 Славка Янева Счетоводител 68-294  
  133 Динко Станчев Технолог 68-310  
  136 Павлина Димитрова Счетоводител 68-297  
                                               СЧЕТОВОДСТВО “КУЛТУРА”     
  122 Светлана Делчева Гл.счетоводител  68-298  
  122 Марияна Димитрова Счетоводител 68-298  
                                         СЧЕТОВОДСТВО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”     
  143 Мариета Господинова Гл.счетоводител  68-301  
  146 Мадлен Топалова Счетоводител 68-316  
  146 Мария Узунова Счетоводител 68-316  
  143 Иванка Нановска Касиер 68-316  
      ОТДЕЛ "ВОЕНЕН"      
  66 Ангел Димов Началник отдел 68-290  
            ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ      
    Нели Енчева Председател  6-46-70  
    СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ      
    Пламен Петров   68-300  
           
           
           
 
  КМЕТСТВА                 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  
     
ИМЕ,ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН
гр. МЕРИЧЛЕРИ    
Ваня Славова Кръстева Кмет  03921/22-20 
Недка Тодорова Ст.специалист  03921/24-91 
Господинка Бялкова Ст.специалист  03921/20-21 
с.ДОБРИЧ    
Марин Иванов Маринов Кмет  03926/2220 
Златка Вълкова Ст.специалист  03926/2224 
Живка Митева Ст.специалист  03926/2221 
с.ЯБЪЛКОВО    
Ванчо Панчев Иванов Кмет  03937/22-20 
Тянка Димитрова Ст.специалист  
Христина Желязкова Ст.специалист  03937/223 
с.ГОРСКИ ИЗВОР    
Янко Иванов Янев Кмет  03936/220 
Грозданка Георгиева Ст.специалист  03936/224 
Христина Миланова Ст.специалист  03936/223 
с.РАДИЕВО    
Румен Вълчев Димов Кмет  03923/220 
Иванка Ангелова Ст.специалист  03923/221 
с.КРЕПОСТ    
Петър Янакиев Митев Кмет  03924/220 
Веселина Василева Ст.специалист  03924/221 
с.ЧЕРНОГОРОВО    
Стоян Христов Христов Кмет  03927/22-20 
Донка Лесингерова Ст.специалист  03927/221 
с.ВЪРБИЦА    
Петър Янков Касев Кмет  03935/22-20 
с.ЗЛАТО ПОЛЕ    
Иван Тенев Иванов Кмет  03920/64-77 
Ана Георгиева Мл.специалист  03920/64-78 
с.СТАЛЕВО    
Панчо Димитров Панушев Кмет  03934/405 
Станка Стойчева Мл.специалист  03934/414 
с.СКОБЕЛЕВО    
Виолета Димова Ангелова Кмет  03934/23-87 
Румяна Запрянова Мл.специалист  03934/387 
с.БРОД    
Димитър Жеков Делчев Кмет  03922/220 
Живка Тенева Мл.специалист  03922/224 
с.КАСНАКОВО    
Милан Стойчев Славов Кмет  03931/22-20 
Петя Хубенова/ Тотка Захариева Мл.специалист  03931/310 
с.КРУМ    
Георги Петков Ангелов Кмет  03925/22-20 
Юлияна Нанева Мл.специалист  03925/232 
с.СТРАНСКО    
Фильо Иванов Стоев Кмет  03933/221 
Катя Иванова Мл.специалист  
с.ДОЛНО БЕЛЕВО    
Тончо Михов Тонев Кмет  03928/220 
Красимира Сталева Ст.специалист  
с.БОДРОВО    
Мария Иванова Господинова Кмет  03932/221 
Атанаска Грозева Техничестки сътрудник  
с.ГОЛЯМО АСЕНОВО    
Господин Тенев Радев Кмет  03929/220 
Милена Димитрова Техничестки сътрудник  
с.ВОДЕН    
Богдан Делчев Кирев Кмет  03927/369 
Донка Тончева Техничестки сътрудник  
с.БРЯСТ    
Слави Вълчев Тодоров Кмет  03923/371 
Господинка Петкова Техничестки сътрудник  
с.ЗДРАВЕЦ    
Димитър Иванов Димитров Кмет  03921/22-34 
Недялка Минчева Техничестки сътрудник  
с.ДЛЪГНЕВО    
Иван Стефанов Иванов Кмет  03921/23-34 
Въчка Георгиева Техничестки сътрудник  
с.СВЕТЛИНА    
Жеко Марчев Жеков Кметски наместник  03936/215 
с.МАЛКО АСЕНОВО    
Кольо Георгиев Павлов Кметски наместник  03929/310 
Милена Димитрова Техничестки сътрудник  
с.РАЙНОВО    
Николай Апостолов Кметски наместник  03920/64-10 
Мария Декова Техничестки сътрудник  
с.ВЕЛИКАН    
Генчо Атанасов Георгиев Кметски наместник  03921/24-87 
Тянка Димитрова Техничестки сътрудник  
кв.ИЗГРЕВ    
Милчо Митков Иванов Мл.специалист- пълномощник  
кв.МАРИЙНО    
Петрана Пенева Петкова Мл.специалист- пълномощник  
кв.ЧЕРНОКОНЕВО    
Коста Тодоров Мл.специалист- пълномощник