Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК)

Правно основание: чл. 87, ал. 6 ДОПК

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

- физически лица

Обикновена  услуга:            срок - в рамките на 5 работни дни

такса - 2 лв.

            Бърза услуга:                         срок -  в рамките на 3 работни дни 

такса - 3 лв.

            Експресна услуга:                срок - в рамките на един работен ден
                                                                              такса - 4 лв.

- юридически лица

Обикновена  услуга:            срок - в рамките на 5 работни дни

такса - 3 лв.

            Бърза услуга:                         срок -  в рамките на 3 работни дни 

такса - 4 лв.

            Експресна услуга:                срок - в рамките на един работен ден
                                                                              такса - 5 лв.

Необходими документи:

1.Искане за издаване на документ;

2.Документ за самоличност /за справка/;

3.Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Искане