Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

11. Издаване на удостоверение за наследници

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР:

Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

 

 

 

 

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР

Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:
Искане от пряк наследник (по образец);
Документ за самоличност.


срок - 7 дни
цена - 5,00 лв., а за всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото - 3,00 лв.


Забележка:

Удостоверение за наследници се издава само на пряк наследник по последен постоянен адрес /местожителство/ на починалото лице.


При необходимост от събиране на допълнителна информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дни.

 

Място на получаване: Гише № 2 и Гише № 3

Заявления:

Искане за удостоверение за наследници