Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

19. Признаване на чуждестранни съдебни решения или административни актове по гр. състояние, съгласно КМЧП

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР:

Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

 

 

 

 

Правно основание: чл.117 и чл.118, ал.1 от КМЧП

 Признаване на чуждестранни съдебни решения или административни актове по гр. състояние (прекратяване на гр. брак, установяване на произход, осиновяване и др.), съгласно КМЧП

Необходими документи:
Заявление (по образец);
Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
Пълен препис от съдебното решение, съставено в чужбина /заверено от чуждестранния съд, който го е постановил/ - преведено и легализирано в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР;
Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в законна сила;
Декларация  по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП / нотариално заверена/;

Забележка: При необходимост от събиране на допълнителна информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дни

Място на получаване: партера, стая №11
Обикновена услуга
Срок:7 дни
Цена:30,00 лв.

Заявления:

Заявление по чл.118 от КМЧП
Декларация по чл.117 от КМЧП