Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

21. Адресна регистрация по настоящ адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР:

Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

 

 

 

 

Правно основание: чл.92 и чл.99а от ЗГР

Адресна регистрация по настоящ адрес

Необходими документи:
Документ за самоличност;
Адресна карта за настоящ адрес;
Декларация по чл.92, ал. 3 от ЗГР (по образец);
Декларация по чл.92, ал. 6 от ЗГР (по образец);
Документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди  

Забележка: Услугата се извършва лично или чрез представяне на нотариално заверена декларация по чл.92, ал. 3 от ЗГР. За малолетни и непълнолетни и  за поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Място на получаване: Гише № 2 и Гише № 3
Обикновена услуга
Срок:1 дни
Цена:3,00 лв.

Заявления:

Декларация по чл.92, ал. 6 от ЗГР
Адресна карта
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР