Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

26. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР:

Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

 

 

 

 

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР

Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

                                      
Необходими документи:
Документ за самоличност;
Искане (по образец);

Място на получаване: Гише № 2 и Гише № 3
Обикновена услуга
Срок:5 дни
Цена:4,00 лв.
Експресна услуга
Срок:8 часа
Цена:10,00 лв.

Заявления:

Искане/образец