Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ПРОГРАМА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

   Публикувано на 23.Април.2012    Видяно 1420       Оцени
 


ПРОГРАМА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ

НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО ЧЛЕН 4 ОТ НАРЕДБА № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград  ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

1.Финансирането за 2012 г. от община Димитровград за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е в размер на общо 10 000 лева.
2.Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта, за която кандидатства.
3.Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в т. 6 стипендии.
4.Не се допуска двойно финансиране и не се отпускат стипендии на деца и младежи ако те са получили стипендия за постиженията си или получават национална стипендия според правилата за отпускане на стипендии от МОМН за същото постижение.
5.Областите за кандидатстване са:
- Наука и техника;
- Изкуство и култура;
- Спорт.
6. Стипендиите и финансовото стимулиране са обособени в:
- Годишна стипендия “Димитровградско дарование”:
            Стипендия “Димитровградско дарование” е годишна стипендия и се присъжда само на едно дете или младеж (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година.
Стипендията се присъжда на дете или младеж, класирано до шесто място на форум от европейско или световно ниво или на първо място на национална олимпиада, включена в календара на МОМН, за последните две години считано от датата на подаване на кандидатурата.
Размерът на стипендията се равнява общо до десет минимални работни заплати, определени за страната към датата на одобрение на кандидата.
- Годишни стипендии:
Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, със значими изяви на национално и международно ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година.За 2012 г. може да бъде отпусната една годишна стипендия.
Размерът на стипендията се равнява до шест минимални работни заплати, определени за страната към датата на одобрение на кандидата.
- Месечни стипендии:
Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца.
Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне пет значими изяви на местно, регионално или национално ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
Размерът на стипендията се равнява до 1/2 от минималната работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, умножена по броя на месеците.
- Еднократни стипендии:
Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник в инициативите, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за календарната година.
Размерът на еднократното финансово стимулиране е до една минимална работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата.
7.Стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може да се предоставя по искане на:
- детето/младежът;
- законен представител, от името на непълнолетните
- родител/настойник/попечител.
8.Необходими документи за кандидатстване:
- Формуляр за кандидатстване;
- Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
- Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
- Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през последните две години и/или настоящата година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства;
- Мотивационно писмо.
- Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
- Препоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.
 9.Документите за кандидатстване по образец се получават в стая 136 от Секретаря на комисията.
10.През 2012 г. се провеждат две сесии за отпускане на стипендии: юнска сесия и декемврийска сесия. 
11.Срокове за кандидатстване:
- Срокът за кандидатстване на децата и младежите за отпускане на стипендии за сесията през м. юни е от 1.03. до 31.05. 2012 г.
- Срокът за кандидатстване на децата и младежите за отпускане на стипендии за сесията през м. декември е от 1.06 до 30.11.2012 г.
12.Пълният пакет с документи за кандидатстване се подават в стая 136 и се приемат от Секретаря на комисията. Информация по процедурата и отпускането на стипендиите могат да бъдат направени всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа стая 136 или на телефон 6 82 94 от Секретаря на комисията или телефон 6 82 91 от Главен експерт образование.

 

                                                                                 
08.02.2012 г.                                                          
Димитровград