Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

   125

                                                                                     ДО ПП „ГЕРБ” КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК” КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” КП „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА” ПП „АТАКА” КП „АБВ” ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ             ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №580

   10

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 580 / 09.10.2015год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 09.10.2015год. в Община Димитровград…

ЗАПОВЕД № РД-06-1712

   8

З А П О В Е Д № РД-06-1712 Димитровград .08.10.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3947/06.10.2015г. от Теодора Стоянова, директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград ,собственик по АОС №115/2013г. на  урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-1019,отреден „За къща на изкуствата” в кв.163 по ПУП ПРЗ на…

ЗАПОВЕД №РД-06-1707

   17

З А П О В Е Д   № РД-06-1707   Димитровград .07.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3922/05.10.2015г. от Иринка Петкова Пенева,съсобственик по нот.акт №181/1997г. на  урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-130 в кв.7 по плана на с.Крум, одобрен със заповед №360/1988г.,с искане  за допущане    изработването на…

заповед №РД-06-1697

   18

З А П О В Е Д   № РД-06-1697   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3911/02.10.2015г. от Ваня Георгиева Христова ,едноличен собственик  на „Ивон БГ”, правоприемник по решение от 29.12.2014г. на „Деми”ЕООД, Димитровград, собственик на  поземлен имот  с идентификатор 21052.1015.486 по кадастралната карта ,представляващ…

 

RSS Всички новини