Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

   112

                                                                                     ДО ПП „ГЕРБ” КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК” КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” КП „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА” ПП „АТАКА” КП „АБВ” ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ             ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №549

   18

ОБЯВЛЕНИЕ  № 549/02.10.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 02.10.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#11/08.09.2015г. коригиран Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на новообразуван УПИ ХІІІ-6445 в кв. 189        по плана на Димитровград, при което линията на застрояване…

Съобщение във връзка със Закона за туризма и обнародваната в ДВ бр.65 от 28.08.2015г. Наредба за категория на местата за настаняване и заведенията за хранене

   21

         Във връзка със Закон за туризма /ЗТ/  обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013г. и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета с…

заповед РД-06-1663

   27

З А П О В Е Д   № РД-06-1663   Димитровград .30..09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3821/28.09.2015г. от Никола Петков Колев,наследник на Колю Петков Колев,записан като собственик в разписен лист на имот пл.№ 224 към неприключена преписка от 1990г. за допълване на кадастрален план на с.Бряст…

заповед №РД-06-1662

   24

З А П О В Е Д   № РД-06-1662   Димитровград .30.09.2015г.     В Община Димитровград е  постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3852/29.09.2015г. от ЕТ „Петър Ганев и син” от гр.Първомай ,наемател по договор с Община Димитровград на общински имот №000599 ,местност „Дренака” по Картата на възстановената собственост за землище с.Бодрово…

 

RSS Всички новини