Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 10

   Публикувано на 11.Януари.2012    Видяно 774       Оцени
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ   – кмет на Община Димитровград

 

 ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

ОСНОВАНИЕ: чл.52 и чл.60 от Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностни води /обн.ДВ бр.56 от 22 юли  2011 г./

        В Община Димитровград ежегодно се провеждат процедури за предоставяне на общинска концесия на язовири и водоеми на територията на общината при спазване на условията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесите и Закона за водите, след съответните решения на Общински съвет Димитровград.

            Към настоящия момент има сключени 32 бр.договори за концесия на язовири и водоеми на територията на община Димитровград за срок от 15 години. Съсласно последните изменения на Закона за водите / ДВ, бр.61 от 2010г./ - чл.52 ал.1 т.3б -  разрешителното за водоползване от воден обект се издава от  кмета на общината след решение на общинския съвет в следните случаи:

а) за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;

б) за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3;

            Съгласно чл.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води /обн.ДВ бр.56 от 22 юли  2011 г./ - Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително се подава до  кмета на общината след решение на общинския съвет:

а) за водовземане от язовири и микроязовири - публична общинска собственост;

б) за ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост, с изключение на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Към заявлението по ал. 1 на чл.60 от ЗВ  се прилага и документ за платена такса за издаване на разрешителното.

            Досега тези такси за заплащани в Басейновите дирекции по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на МС от 2004 г.

Местните такси, определени със закон,се приемат от общинския съвет в Наредба №10.

Предлагам Общински съвет Димитровград да одобри таксите за разрешително за водовземане и/или водоползване  в размера, съгласно посочената по-горе Тарифа.

  Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.Общински съвет Димитровград приема изменение на  Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Допълва  Приложение № 1 към чл.64 със следните такси:

        55.Такса за издаване на разрешително за водовземане и/ или ползване на воден обект – 250 лв.

       56.Такса за продължаване на срока на издадено разрешително – 100 лв.

       57.Такса за изменение и/или допълнение на издадено разрешително–130 лв.

       58.Такса за издаване на заверено копие на документ - 7 лв.

        2.Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата

 

ИВО ДИМОВ
Кмет на Община Димитровград