Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА"

   Публикувано на 28.Октомври.2010    Видяно 1244       Оцени
 
СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА”

 

         

 

       На територията на Община Димитровград  се реализира социалната услуга ”Приемна грижа”, като алтернатива на специализираните институции за деца.

       Приемната грижа е една възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители да израснат в семейна среда, да усвоят социални модели на поведение и развият своя потенциал за независим живот.

       Настаняването в приемно семейство е регламентирано в Закона за закрила на детето.

      Условията и редът за кандидадстване се уреждат с Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

      Настаняването в приемни семйства може да бъде:

 -краткосрочно;

 -дългосрочно;

 -спешно;

 -заместваща приемна грижа.

      Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето и целта на неговото настаняване.

ПРОФЕСИОНАЛНА  ПРИЕМНА ГРИЖА

В професионално приемно семейство се настаняват приоритетно:

 -деца до 3-годишна възраст;

 -деца с увреждания;

 -деца жертви на насилие или трафик;

 -деца,спрямо които е приложена мярка”полицейска закрила”,след изтичането на срока и;

 -деца при условията на заместваща приемна грижа.  

Доставчици на социалната услуга „Приемна грижа” са дирекция”Социално подпомагане” и Община Димитровград.  Общината предоставя услугата по проект„И аз имам семейство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, като партньор на Агенция за социално подпомагане, гр. София.

 

Към м. декември 2013г. в общината има утвърдени 31 приемни семейства.